หลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแต่ละสาขาวิชามีจุดเน้นและตลาดแรงงานแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากคณะฯ มีสาขาวิชาที่หลากหลาย แต่จุดเน้นที่ทุกสาขามีลักษณะเหมือนกันคือ การศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ซึ่งเน้นทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ในคณะฯ และยังเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาวิชาอื่น ๆ ในคณะ และยังเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง) และการทำวิจัย นอกจากนี้ทุกสาขาวิชามี 2 แผนการศึกษาเป็นทางเลือก คือ กลุ่มทั่วไป และสหกิจศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ