Preaload Image

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปีของคณะฯ โดยจัดอบรมหลักสูตรสาระน่ารู้เรื่องสหกิจศึกษา โดย ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเล่าเรื่องสหกิจศึกษา โดย ผศ.ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเสาวนาการเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาที่ผ่านระบบสหกิจศึกษามาแล้ว

Start Time

12:00 am

วันอังคาร, กันยายน 25, 2018

Finish Time

12:00 am

วันศุกร์, กันยายน 28, 2018

Address

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้ามไปยังทูลบาร์